Warsztaty 

Terapii 

Zajęciowej

        

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb...
Aktualności

01.10.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz

16.09.2021 - Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pomieszczeń.Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie działając na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo.zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający - Fundacja im Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie przesyła w załączeniu Zapytanie ofertowe związane z udzieleniem zamówienia publicznego dla przedsięwzięcia "Remont i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów na parierze budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chrzanowie".

Wzałšczeniu: 1. Zapytanie ofertowe - Pobierz
2. Załącznik nr 1-zakres prac - Pobierz
3. Załącznik nr 2- inwentaryzacja i rzuty projektowe - Pobierz
4. Formularz oferty-wzór - Pobierz

18.12.2019 - Informacja o wyniku postepowania
18.11.2019 - Przetarg na dostarczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych


Ogłoszenie nr 624025-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

Fundacja im. Brata Alberta: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji im. Brata Alberta - Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chrzanowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie - Pobierz
SIWZ 18.11.2019 - Pobierz
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia - Pobierz
Załącznik nr 2 formularz ofertowy - Pobierz
Załącznik nr 3 oświadczenie art 25a ust 1 - Pobierz
Załącznik nr 4 wzór umowy - Pobierz

Znak sprawy: 91/WTZ/2019/K/W Chrzanów, 16.12.2019 r. Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

I. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
240 000, 00 zł dwieście czterdzieści tysięcy zł.
II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, które zaoferowali:
1. Truck Export - Import Wynajem Sp. z o. o., ul. Żurawia 43/201, 00 - 680 Warszawa, cena 239 235,00 PLN,
2. Balticbus Sp. z o. o., ul. Bł. Królowej Jadwigi 31, 70 - 262 Szczecin, cena 244 770,00 PLN.

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.


Oswiadczenie o grupe kapitałowej - Pobierz

91/WTZ/2019/K/W Chrzanów, dnia 10.12.2019 r.

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego.


Pytanie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę (zaoferowanie) autobusu z elektrycznym wspomaganiem układu kierownicy. Jest to rozwiązanie równorzędne do wymogu zamawiającego.

Odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

91/WTZ/2019/K/W Chrzanów, dnia 22.11.2019 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 22.11.2019 r. wpłynął kolejny wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego.


Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w dwuosobową ławkę zamiast w pojedynczy fotel pasażera obok kierowcy? Z takim rozwiązaniem pojazd posiada układ siedzeń 17+1 zamiast opisanego w SIWZ układu 16+1.

Odpowiedzi:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

91/WTZ/2019/K/W Chrzanów, dnia 22.11.2019 r.

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie:


1. Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, w którym punkt 2. lit. c) uzyskuje brzmienie: "Emisja zanieczyszczeń (tlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów cząstek stałych) spełnia wymogi normy EURO VI";
2. Wzoru umowy - załącznik nr 4 do SIWZ, który w § 2 ust. 5 lit. g) uzyskuje brzmienie:
"dokumentów niezbędnych do rejestracji autobusu".
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.


91/WTZ/2019/K/W Chrzanów, dnia 21.11.2019 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 21.11.2019 r. wpłynął kolejny wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej treść pytania oraz odpowiedź Zamawiającego.


Pytanie:

W związku z ogłoszeniem na dostawę samochodu Autobus zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści samochód spełniający inne wymiary niż w SIWZ ? Posiadamy świetnie wyposażone samochody ale wymiary jak w załączniku.
Treść załącznika:
Wymiary (mm)
L4H3 (DRW)
17/18 os. RWD
A Długość całkowita 6704
B Szerokość całkowita (z lusterkami/bez lusterek) 2474/2126
C Wysokość całkowita* 2668-2757
D Rozstaw osi 3750
E Zwis przedni 1023
F Zwis tylny 1931
G Szerokość drzwi bocznych 1200
H Wysokość drzwi bocznych 1564
I Szerokość drzwi tylnych 1520
J Wysokość drzwi tylnych 1836
Wysokość we wnętrzu 1955
K Szerokość między nadkolami (SRW/DRW) -/1140
Średnica zawracania (m)
Od krawężnika do krawężnika z obręczami
kół 16" 13.3

Odpowiedzi:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.


91/WTZ/2019/K/W Chrzanów, dnia 20.11.2019 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 20.11.2019 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego.Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osi od 4000mm? W przypadku pojazdu o którym mowa w specyfikacji technicznej rozstaw osi nie ma większego znaczenia a zawęża grono pojazdów które można zaoferować
2. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w wejście z podwójnie obniżonymi stopniami wejściowymi (co znacznie ułatwi wsiadanie do pojazdu osobom o ograniczonych zdolnościach motorycznych) w zamian drzwi bocznych przesuwnych?
3. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej - wodne o mocy 5 kW?
4. Czy pojazd ma być fabrycznie nowy, przygotowany do pierwszej rejestracji przez Zamawiającego?
5. Czy Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał homologację wyraźnie wskazującą ilość wózków inwalidzkich?
6. Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w najazdy teleskopowe o długości 2000mmm? Ta na 1 wózek

Odpowiedzi:

1. Tak, Zamawiający dopuszcza pojazd o rozstawie osi wynoszącym minimum 4000mm.
2. Nie, oferowany pojazd musi posiadać drzwi boczne przesuwne.
3. Tak, Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w niezależne od pracy silnika wodne ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej o mocy 5 kW.
4. Tak, pojazd winien być fabrycznie nowy, przygotowany do pierwszej rejestracji przez Zamawiającego.
5. Tak. Pojazd winien posiadać homologację na pojedynczy wózek inwalidzki.
6. Nie, najazdy teleskopowe umożliwiające wprowadzenie wózka inwalidzkiego winny posiadać minimum 2,8 metra.

archiwum wydarzeń>>>
stat4u